Regenerace areálu – BROWNFIELDS I.

Poskytovatel dotace: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/03.01175
Předpokládané celkové výdaje projektu 3 776 754 Kč.
Výše dotace 85%

Popis akce: Obec Osoblaha získala v prosinci roku 2011 dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 , 2.3 Podpora využívání brownfields na projekt: REGENERACE AREÁLU – BROWNFIELDS I. Hlavním cílem projektu bylo odstranění jednoho objektu bývalého areálu živočišné výroby, úprava prostranství tohoto areálu a jeho zatravnění.
V současné době probíhá zdárně demolice nadzemní části objektu a odvoz sutin. Na závěr bude celý terén zavezen ornicí a zatravněn. Takto upravené území nejen změní vzhled obce k lepšímu, ale bude využito pro sport a odpočinek občanů a návštěvníků obce Osoblaha.