Projekty a dotace

Projekt: Projekt: Osoblažské hudební léto prezentuje kulturu, historii a tradice česko-polského pohraničí

Úvodní obrázek

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Celkový rozpočet:           315 000 Kč                          Podpořeno částkou:      157 500 Kč

Fotogalerie

Projekt: Projekt: Pasportizace kanalizace celého území obce Osoblaha

Úvodní obrázek

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí- Operační program zaměstnanost

Celkový rozpočet:           1 417 500 Kč                       Podpořeno částkou:      1 346 625 Kč

Projekt: Za krásami židovských hřbitovů/W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy

Úvodní obrázek

Polsko-český projekt „Za krásami židovských hřbitovů“, který byl podpořen s Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd – Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko, je směřován k rozvoji cestovního ruchu na polsko-české hranici a ke sdílení a zachování prvků společného kulturního dědictví a tím jsou židovské hřbitovy. Projekt byl zaměřen na restaurování vybraných náhrobků židovského hřbitova v Osoblaze a opravu zdi kolem tohoto hřbitova a v obci Biala na vytvoření infrastruktury (chodníku), umožňující přístup k jejich židovskému hřbitovu. Dále byla vytvořena turistická stezka mezi těmito židovskými hřbitovy, jejíž trasa je vyznačena na mapě a také patřičně označena v terénu. Díky projektu došlo k tvorbě řady propagačních materiálů, poznávacích akcí a vzájemné spolupráci mezi partnery polskou obcí Biala a českou obcí Osoblaha.

Poskytovatel dotace: – Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů

Vedoucí partner: Gmina Biała                                Partner projektu: Obec Osoblaha

Celková hodnota projektu: 67 645,12 Euro

 Hodnota spolufinancování z EFRR: 55 488,96 Euro

Realizace projektu ukončena

Fotogalerie

 

 

 

Projekt: Projekt: Rekonstrukce veřejného prostranství Osoblaha

Úvodní obrázek

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Celkový rozpočet: 800 000 Kč                                    Podpořeno částkou:      352 000 Kč

Realizace projektu ukončena

Projekt: Dotace na úhradu operativního leasingu osobního automobilu

Úvodní obrázek

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR

Podpořeno částkou 50 000,- Kč

 

Projekt v realizaci

Projekt: Variantní studie možnosti řešení srážkových a odpadních vod v lokalitě Osoblaha

Úvodní obrázek

Celkový rozpočet: 520 000,- Kč                 Podpořeno částkou: 390 000,- Kč

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce.

Realizace projektu ukončena.    

 

Projekt: Projekt Kulturní dům Osoblaha (vestibul)

Úvodní obrázek

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

Celkový rozpočet: 380 000,- Kč                 Podpořeno částkou: 186 200,- Kč

Realizace projektu ukončena

Projekt řeší rekonstrukci vstupní části kulturního domu v Osoblaze – vestibulu. Jedná se o úpravu prodejního pultu, vybavení, osvětlení, elektroinstalaci, dřezů aj.

Projekt: Snížení energetické náročnosti obálky budov č.p. 116,117 a 131 v centru obce Osoblaha

Úvodní obrázek

Poskytovatel dotace: Integrovaný regionální operační program,  2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Celkový rozpočet: 16 838 594,51 Kč         Podpořeno z IROP částkou: 7 072 209,69 Kč

Projekt řeší zateplení, fasádu, výměnu oken a dveří, balkónů, bytových domů č. p. 116, 117 a 131.

Realizace projektu ukončena.

Projekt: Energetické úspory bytových domů Osoblaha

Úvodní obrázek

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, Program na podporu financování akcí s podporou EU

Podpořeno MSK částkou: 1 000 000,- Kč

Projekt přispívá částkou 1 mil. Kč na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti obálky budov č. p. 116,117 a 131 v centru obce Osoblaha, který je realizován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Projekt: PD – Snížení energetické náročnosti budov č. p. 100-105 Osoblaha

Úvodní obrázek

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Celkový rozpočet:  488 750,- Kč                Podpořeno MSK částkou: 342 125,- Kč

Projekt řeší přípravu projektové dokumentace na zateplení, fasádu, zdroj a rozvody vytápění bytových domů č.p. 100-105 v Osoblaze.

Projekt je v realizaci.

Projekt: PD – zvýšení energetické úspory panelových domů (2015)

Úvodní obrázek

Celkový rozpočet: 497 890,-. Podpořeno z MSK částkou 373 418,- Kč.

Cílem projektu bylo získat finance na zpracování projektové dokumentace na zateplení obvodového pláště a výměnu oken a vstupních dveří domů 116-117 a 131, a rekonstrukci kotelny vytápějící tyto domy.

 

Projekt: Nová výbava pro hasiče (2016)

Úvodní obrázek

Celkový rozpočet: 150 000,-. Podpořeno nadací AGROFERT částkou 150 000,- Kč.

Cílem projektu bylo získat finanční prostředky na nové vybavení pro výjezdovou jednotku Osoblaha.

Projekt: Zábrany za brankami

Úvodní obrázek

Projekt byl financován z Leader IV. Rozvoj Krnovska o.p.s., celkové náklady 143.532,-Kč, výše dotace činila 129.178,-Kč.

Projekt: Nahoru, dolů

Úvodní obrázek

Tento projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem částkou 684.285,-Kč. Celkové náklady na projekt pak činily 977.750,-Kč.

Projekt: Rozšíření ubytovacích kapacit v kempu

Úvodní obrázek

Obec Osoblaha získala v rámci realizace tohoto projektu částku ve výši 277.430,-Kč z Moravskoslezského kraje. Celkové náklady projektu byly 538.280,-Kč.

Projekt: Osoblažské hudební léto 2010 – 2011

Úvodní obrázek

Projekt plný hudby, tance a zábavy byl spolufinancován Moravskoslezským krajem ve výši 270.993,-Kč, celkové náklady na projekt činily 387.133,50,-Kč.

Projekt: Modernizace, oprava chodníků v centru obce Osoblaha

Úvodní obrázek

Tento projekt zajistil v centru obce Osoblaha modernizaci a opravu chodníků (zpevnění, výměna dlažebních kostek). Celkové náklady projektu činily 1.335.500,-Kč, výše dotace, kterou poskytl Leader IV. MAS Rozvoj Krnovska o.p.s., činila 861.363,-Kč.

Projekt: Výstavba nového dětského hřiště

Úvodní obrázek

Jelikož byla mateřská škola v Osoblaze přestěhována do budovy základní školy a sloučena v jedno zařízení, bylo potřeba pro děti z MŠ vystavět dětské hřiště. Projektová žádost uspěla u Leader IV. Rozvoj Krnovska o.p.s. a bylo získáno 133.444,-Kč. Celkové náklady projektu byly 177.926,-Kč.

Projekt: Osoblažské hudební léto 2012

Úvodní obrázek

Další ročník přehlídky hudby, tance a zpěvu podpořil opět Moravskoslezský kraj, který přispěl částkou 100.000,-Kč. Celkové náklady na tuto dvoudenní hudební show pak byly 200.000,-Kč.

Projekt: Venkovní posezení u tenisových kurtů

Úvodní obrázek

Tento projekt byl spolufinancován z Leader IV. z Rozvoj Krnovska o.p.s. částkou 133.546,-Kč. Celkové náklady pak dosáhly výše 148.385,-Kč.

Projekt: Obnova dětského hřiště v Osoblaze

Úvodní obrázek

Tento projekt byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova částkou ve výši 174.860,-Kč. Celkové náklady na realizaci projektu se vyšplhaly na 249.800,-Kč.

Projekt: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku

Úvodní obrázek

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a byl započat 01. 04. 2011 a bude trvat 24 měsíců. Reg. č. projektu je CZ.1.04/3.1.03/65.00014. Cílem projektu je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na léta 2013 – 2014, a to metodou komunitního plánování. Do procesu jsou tak zapojeni poskytovatele sociálních služeb, zadavatelé, uživatelé sociálních služeb a veřejnost. Projekt je plně financován z ESF, celkové náklady činí 1.617.776,80,-Kč. Tyto finance jsou použity na činnost pracovních skupin, řídící skupinu, na činnost koordinátora a manažera projektu, na vybavení kontaktního centra, které je na OÚ Osoblaha a na vzdělávání osob zapojených do tohoto projektu.

Projekt: Regenerace areálu – BROWNFIELDS I.

Úvodní obrázek

Poskytovatel dotace: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/03.01175
Předpokládané celkové výdaje projektu 3 776 754 Kč.
Výše dotace 85%

Popis akce: Obec Osoblaha získala v prosinci roku 2011 dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 , 2.3 Podpora využívání brownfields na projekt: REGENERACE AREÁLU – BROWNFIELDS I. Hlavním cílem projektu bylo odstranění jednoho objektu bývalého areálu živočišné výroby, úprava prostranství tohoto areálu a jeho zatravnění.
V současné době probíhá zdárně demolice nadzemní části objektu a odvoz sutin. Na závěr bude celý terén zavezen ornicí a zatravněn. Takto upravené území nejen změní vzhled obce k lepšímu, ale bude využito pro sport a odpočinek občanů a návštěvníků obce Osoblaha.

Projekt: Cykloodpočívadlo Osoblaha

Úvodní obrázek

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
Reg.číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/04.00463
Předpokládané celkové výdaje projektu: 3,144.347 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR: 2,843.768 Kč
Termín realizace: červen 2010 – září 2010 – listopad 2010

Projekt: Sportovně-relaxační parčík

Úvodní obrázek

Podpořen z programu : Podpora obnovy a rozvoje venkova 2013

Název projektu Celkové náklady dotace
Sportovně-relaxační parčík 200 000,- Kč 140 000,- Kč

Cílem projektu bylo pořízení 5 ks venkovních fitness prvků, 2 ks laviček, informační tabule včetně odpadkových košů a provedení parkové úpravy a výsadby okrasných stromků a keřů

Projekt: Bezpečné náměstí

Úvodní obrázek

Podpořen z MAS Rozvoj Krnovska – LEADER 2007-2013

Název projektu Celkové náklady dotace
Bezpečné náměstí 290 400,- Kč 199 200,- Kč

Projekt řešil rekonstrukci chodníků na náměstí podél bytového domu č. p. 100-105.

Projekt: Modrá laguna

Úvodní obrázek

Podpořen z MAS Rozvoj Krnovska – LEADER 2017-2013

Název projektu Celkové náklady dotace
Modrá laguna 484 000,- Kč 160 000,- Kč

Cílem projektu byla inovace čistícího a čerpacího systému.  Zakoupila se automatická měřící a dávkovací stanice včetně nových rozvodů potrubí a čerpadla do náhonu.

Projekt: BABI, DĚDO POJĎTE S NÁMI!

Úvodní obrázek

Podpořen z:  ČEZ a.s., Nadace ČEZ, Charta 77 Konto BARIÉRY

Název projektu Celkové náklady dotace
BABI, DĚDO POJĎTE S NÁMI! 30 000,- Kč 25 000,- Kč

Cílem projektu bylo uspořádat turistické výlety pro seniory a jejich vnoučata. Z dotace se zaplatil autobus, vybavení (turistické hole, pláštěnky, čepice, termosky, baterky, šátky), vstupné. Celkem se uspořádaly tři turistické výlety. Dva na Osoblažsku a jeden na Rejvíz. Projekt měl velký ohlas, a proto se tyto výlety pořádají každoročně.

Projekt: Zdravotní středisko Osoblaha – snížení energetické náročnosti

Úvodní obrázek

Podpořen: Operační program Životní prostředí

Název projektu Celkové náklady dotace
Zdravotní středisko Osoblaha – snížení energetické náročnosti 3 820 618,-Kč 3 084 248,- Kč

Cílem projektu bylo úplné, kvalitní zateplení obálky budovy zdravotního střediska a úřadu práce, výměna výplní otvorů (okna, dveře) a výměna stávajícího uhelného zdroje tepla za nový uhelný zdroj s nízkoemisními parametry včetně rekonstrukce otopné soustavy.

Projekt: Obecní úřad Osoblaha – snížení energetické náročnosti

Úvodní obrázek

Podpořen: Operační program životní prostředí

Název projektu Celkové náklady dotace
Obecní úřad Osoblaha-snížení energetické náročnosti 7 370 789,-Kč 5 375 789,- Kč

Cílem projektu bylo úplné, kvalitní zateplení obálky budovy obecního úřadu a kulturního domu, výměna výplní otvorů (okna, dveře) a výměna stávajícího uhelného zdroje tepla za nový uhelný zdroj s nízkoemisními parametry včetně rekonstrukce otopné soustavy.

 

Projekt: Upravená Osoblaha

Úvodní obrázek

Podpořen z MAS Rozvoj Krnovska – LEADER 2007-2013

Název projektu Celkové náklady dotace
Upravená Osoblaha 72 000,- Kč 54 000,- Kč

Projekt řešil pořízení techniky na úpravu veřejného prostranství v obci: polonesený mulčovač, rotační 2 bubnový žací stroj.

 

Projekt: Osoblažské hudební léto

Úvodní obrázek

Podpořen: Moravskoslezským krajem – Program podpory aktivit v oblasti kultury

Název projektu Celkové náklady dotace
Osoblažské hudební léto 2010-2011 387 133,- Kč 270 993,- Kč
Osoblažské hudební léto 2012 208 146,- Kč 100 000,- Kč
Osoblažské hudební léto 2014 235 931,- Kč 100 000,- Kč